+31 24 378 00 86 info@adalet-consultancy.nl

De notaris in Turkije heeft vele taken. In Turkije komt u bij een notaris terecht voor bijvoorbeeld een sommatie en ingebrekestelling of  voor het legaliseren van ondernemingstukken. Dit zijn onderwerpen die vallen onder notariële zaken. Deze notariële trajecten vergen over het algemeen meer tijd dan u wellicht inschat. Houd rekening daarmee als u iets ‘snel’ zou willen regelen.

Beëdigd tolk
Om de zaken bij een notaris in Turkije te regelen, dient u de Turkse taal machtig te zijn. Is dat niet het geval, dan zal de notaris u verzoeken een beëdigd tolk aanwezig te laten zijn, die, tegen betaling, de inhoud van de stukken vertaalt. Nederlandse tolken zijn vrij zeldzaam, dus vaak zult u genoegen moeten nemen met een beëdigd tolk Duits of Engels.

Volmacht
U kunt zich echter ook laten vertegenwoordigen door iemand aan wie u een notariële volmacht heeft afgegeven. Die volmacht kunt u in Nederland laten opstellen bij de notaris. In de volmacht dient de notaris te verklaren dat u in zijn aanwezigheid uw handtekening heeft geplaatst. De volmacht moet voorzien zijn van een pasfoto, waarop de notaris zijn stempel plaatst.
Om erkenning te verkrijgen in Turkije moet op de achterzijde van de volmacht een zogenaamde “apostille” (zie voor de uitleg de alinea hieronder) worden aangebracht, waarna het stuk in het Turks wordt vertaald en de handtekening van de vertaler notarieel wordt gelegaliseerd.
Als u een volmacht in Nederland laat opstellen bent u in het algemeen gesproken minder tijd kwijt dan in Turkije. In Turkije is het verkrijgen van een volmacht goedkoper. U kunt ook een volmacht laten opstellen bij één van de Turkse consulaten in Nederland.

Apostille
Turkije is een land dat het apostilleverdrag heeft getekend. Door de apostille verkrijgt het document erkenning in een ander (verdrags)land. De apostille zelf wordt verstrekt door de rechtbank.