+31 24 378 00 86 info@adalet-consultancy.nl

Het Turkse parlement aanvaardde op 6 december 2018 het wetsvoorstel 2/1286. Dit houdt in dat in alle kwesties die in artikel 4 van het Wetboek van Koophandel omschreven zijn éérst aan een mediator moeten worden voorgelegd. Pas hierna verklaart een rechter zich bevoegd om van de kwestie kennis te nemen.

Mediation in Turkije staat hierdoor nog duidelijker op de kaart. Het parlement is ervan overtuigd dat mediation een vanzelfsprekende (eerste) stap is voor het professioneel oplossen van ook handelsconflicten. Eerder publiceerden wij een inleidend artikel over dit onderwerp.

Ervaring met verplichte mediation in Turkije sinds oktober 2017
Turkije is één van de landen dat de meest resolute maatregelen treft met betrekking tot mediation. Het is voor het eerst geïntroduceerd als vrijwillige methode in juni 2013 in bepaalde civiele zaken.
Vanaf juni 2013 tot november 2017 legde men op vrijwillige basis 21.517 zaken voor aan mediators. In 19.292 van deze kwesties leidde mediation tot een overeenstemming.
Mede dit resultaat heeft er in oktober 2017 toe geleid dat bij bepaalde arbeidsconflicten mediation verplicht is. Ook de noodzaak om de hoge werkdruk bij de rechtbanken te verminderen is een belangrijke factor voor deze beslissing. Een snellere toegang tot de openstaande rechtsmiddelen is tevens een wenselijk resultaat van de verplichte mediation.

Stappenplan en gevolgen niet succesvolle mediation
Volgens de ontwerpwet zal er een duidelijke procedure beschreven gaan worden voor de handelszaken waarbij mediation als voorwaarde voor een rechtszaak wordt gesteld.

Wanneer een rechtszaak aanhangig wordt gemaakt zonder inschakeling van een mediator, weigert de rechter de procedure direct. Als er geen overeenstemming is nadat de bemiddelingsactiviteit is afgerond, kunnen de partijen nog steeds een rechtszaak voorleggen. Dit zal moeten geschieden bij de handelskamer/ het team handelszaken van de rechtbank.

De gang naar de handelsrechter wordt derhalve niet afgeschaft, maar een rechtszaak kan niet rechtstreeks worden aangespannen zonder beroep te doen op een mediator.

Arbitrage of specifieke geschillenbeslechting
De bepalingen over de verplichte mediation zijn niet van toepassing als wordt voorzien in een arbitrageprocedure of een andere alternatieve geschillenbeslechtingsprocedure in een bijzondere wet of een specifiek contract. Wanneer u een handelscontract opstelt waarop Turks recht van toepassing is, zal het zinvol zijn ook dit aspect in uw overwegingen mee te nemen (zie ook: zaken doen met Turkije).

Datum inwerkingtreding verplichte mediation
De wet treedt in werking op de datum van publicatie in de Staatscourant. Het is niet bekend op welke datum het wetsontwerp zal worden gepubliceerd. Derhalve is het onduidelijk wanneer de verplichte mediation bij handelszaken in werking zal treden.

Neem contact met ons op voor meer informatie over dit onderwerp. Bespaar geld voor een procedure en maak gebruik van de mogelijkheden van deze snelle en relatief goedkope manier van conflictoplossing.